Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 januari 2018

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door Imengine bv(Ondernemingsnummer BE0871 378 813), met maatschappelijke zetel te Tiensevest 43, 3010 Leuven. Hierna genoemd ‘Imengine’.

Aankoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Imengine aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Imengine en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

3. Inspanningsverbintenis

De verbintenissen aangegaan door Imengine betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Imengine geleverde diensten en werken.

4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

Elke overeenkomst is van onbepaalde duur en kan door elk van de Partijen op elk ogenblik beëindigd worden door een aangetekend schrijven.

Indien een partij een einde stelt aan de overeenkomst, kan dit mits het in acht nemen van hetzij een opzeggingstermijn van 3 maanden, hetzij met onmiddellijke ingang mits het betalen van een vervangende opzeggingsvergoeding die gelijk is aan het bedrag van 3 maanden onderhoud. De opzeggingstermijn gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het aangetekend schrijven werd verstuurd (datum van poststempel).

5. Betaling

De facturen van Imengine zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

6. Vertrouwelijke informatie

Imengine verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duur van deze Overeenkomst als tot 10 jaar na de beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden voor beëindiging, de Vertrouwelijke Informatie strikt geheim te houden, niet publiek te maken, en niet aan te wenden tot eigen voordeel of ten voordele van een derde of voor andere doeleinden, tenzij voor de uitvoering van deze Overeenkomst of voor zover toegestaan onder de Overeenkomst.

Imengine zal enkel die Medewerkers toegang geven tot Vertrouwelijke Informatie voor wie die toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Imengine erkent dat de Vertrouwelijke Informatie eigendom blijft van de opdrachtgever, zelfs indien de Vertrouwelijke Informatie is verwerkt in documenten of bestanden, die door Imengine of Medewerkers zijn opgesteld, en verbindt zich ertoe om, op eerste verzoek van de opdrachtgever alle Vertrouwelijke Informatie die aan haar werd overhandigd en alle door Imengine opgestelde bestanden en documenten waarin die Vertrouwelijke Informatie is verwerkt alsook alle kopieën daarvan, naar keuze van de opdrachtgever, terug te geven dan wel te vernietigen.

7. Intellectuele eigendommen

Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever blijven eigendom van de Opdrachtgever.

Alle instructies, documenten, studies, rapporten, nota’s, aanbevelingen, Vertrouwelijke Informatie en materiaal, dat in het kader van de Overeenkomst door de opdrachtgever werd opgesteld en/of meegedeeld aan Imengine, behoren toe aan de opdrachtgever die er te allen tijde exclusief en persoonlijk eigenaar van blijft.

8. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Voor zover Imengine in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal Imengine de persoonsgegevens verwerken als verwerker, in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. Imengine erkent dat zij de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van de opdrachtgever mag verwerken.

Imengine mag de persoonsgegevens enkel verwerken voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Imengine mag de persoonsgegevens niet ten eigen behoefte, ten behoefte van derden, en/of voor andere doeleinden verwerken, tenzij uitdrukkelijk door Partijen overeengekomen.

Imengine zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen het verlies, de aantasting van integriteit of de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie, en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, met inachtneming van de risico’s die het verwerken van de persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

Imengine zal de persoonsgegevens waartoe zij toegang krijgt, uitsluitend openbaren aan die Medewerkers die hiervan noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen. Imengine zal er tevens zorg voor dragen dat de door haar ingeschakelde personen en derden zich houden aan de in deze Overeenkomst vastgelegde verplichtingen, daaronder begrepen de beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen die rusten op Imengine op basis van deze Overeenkomst.

Op vraag van de opdrachtgever zal Imengine de opdrachtgever informeren over de verwerking van de persoonsgegevens, toegang verschaffen tot de persoonsgegevens, en de overeenstemming van de installatie voor de verwerking van persoonsgegevens laten verifiëren.

Imengine vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen de betrokkenen wier persoonsgegevens verwerkt worden, die jegens de opdrachtgever zouden worden ingesteld wegens schending van de Overeenkomst of een wettelijke verplichting die op haar rust.

Imengine mag de persoonsgegevens niet doorgeven buiten België zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Na toestemming door de opdrachtgever, zal Imengine haar medewerking verlenen om een adequaat beschermingsniveau te garanderen indien de persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In geval van opzegging of einde, om welke reden ook, van de samenwerking tussen Partijen, zal Imengine op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever alle persoonsgegevens (met inbegrip van gearchiveerde data) en documentatie binnen de dertig (30) werkdagen terug bezorgen aan de opdrachtgever en verwijderen van al haar systemen.

9. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

Het staat Imengine vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. Imengine zal er op toezien dat - in de mate van het mogelijke - andere personen voor beide Opdrachtgevers werken.

De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om medewerkers van Imengine te werven. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding.

10. Promotie / communicatie

Imengine heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.

11. Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

12.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen Imengine en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

13. Geldigheid

Deze voorwaarden gaan in vanaf 01-01-2018